Căn cứ công văn số 22/2019/TT-BGDDT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non.

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-MNTC ngày 08/10/2020 của trường mầm non Trại Cau về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -  2021. Ban giám hiệu trường Mn Trại Cau chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020 - 2021 với những nội dung như sau:

Căn cứ công văn số 22/2019/TT-BGDDT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non.

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-MNTC ngày 08/10/2020 của trường mầm non Trại Cau về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -  2021. Ban giám hiệu trường Mn Trại Cau chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020 - 2021 với những nội dung như sau:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích của hội thi:

a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành;

b) Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

c) Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non; công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông.

2. Nguyên tắc của Hội thi:

a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

3. Yêu cầu của hội thi:

  Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ và các văn bản chỉ đạo của ngành, của nhà trường.

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục.

II. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ HỘI THI

1. Nội dung thi:

a) Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

a) Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn

nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức tốt:

3. Cách đánh giá nội dung thi

- Bài thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc được giám khảo đánh giá và cho điểm theo thang điểm mẫu

 - Bài thi giảng được BGK đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá bài giảng của Phòng GD&ĐT quy định có đóng dấu treo của Trường MNTC. Mỗi bài thi giảng có từ 3 giám khảo trở lên chấm độc lập.

- Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Hội đồng chấm thi Hội thi cấp trường xem xét quyết định.

- Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá giờ dạy. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia hội thi.

4. Đánh giá kết quả thi :

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Bài thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc được giám khảo đánh giá và cho điểm 8 trở lên. Đạt loại  Xuất sắc đạt 9 điểm trở lên.

- Các bài thi giảng đạt loại Giỏi từ 18 điểm trở lên, đạt loại Xuất sắc từ 19 điểm trở lên.

Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên, nhân viên dự thi được công nhận là giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường và được cấp giấy chứng nhận của HĐ chấm thi.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI.

* Thi thuyết trình:

 - Dự kiến: Chiều 25/11/2020

* Thi thực hành giảng

- Địa điểm: Tại lớp GV đang giảng dạy.

- Thi tổ chức hoạt động học: Buổi sáng ngày 25/11/2020.

- Tổng kết bế mạc Hội thi: Buổi chiều, ngày 25/11/2020.

Sau đây là một số hình ảnh trong hội thi: 

 

                                                                                       Khai mạc Hội thi

                                                      Cô và cháu lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C2

                                                 Cô và cháu lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D2

                                                   Cô và cháu lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B1

                                               Cô và cháu lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B1

                                                          Cô và cháu lớp 5-6 tuổi A2

                                                     Cô và cháu lớp nhà trẻ 24-36 tháng D1

                                                                   Cô và cháu lớp 3-4 tuổi C3

                                                           Các cháu lớp 4-5 tuổi B2