Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường mầm on Trại Cau, ngày 13/11/2020 chuyên môn trường Mầm non Trại Cau tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Trại Cau, ngày 13/11/2020 chuyên môn trường Mầm non Trại Cau tổ chức sinh hoạt chuyên môn với những nội dung sau: 

- Thực hiện 3 hoạt động học của 3 khối lớp: 

+ Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng : Giáo viên Nguyễn Thị Lệ

+ Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi : Giáo viên: Lê Thị Thắm

+ Lớp mẫu giáo 5 - 6  tuổi: Giáo viên Phạm Thị Kim Dung

- Các khối lớp và giáo viên thực hiện hỗ trợ cùng thực hiện các hoạt động học thuộc lĩnh vực phát triển thể chất đạt kết quả tốt; 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn:

Cô hiệu trưởng cùng các cháu nhà trẻ 25 - 36 tháng tuổi 

Các bé học sinh lớp 25 - 36 tháng đang tham gia hoạt động

Các bé lớp mẫu giáo 4-5 tuổi tham gia hoạt động dinh dưỡng sức khỏe

Các bé mẫu giáo 5-6 tuổi tham gia hoạt động thể dục bật qua bục cáo 15 - 20 cm