Thực hiện kế hoạch số 62/KHCM - MNTC ngày 20 tháng 9 năm 2019 của chuyên môn trường Mầm non Trại Cau về kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019 - 2020.

Thực hiện kế hoạch số 62/KHCM - MNTC ngày 20 tháng 9 năm 2019 của chuyên môn trường Mầm non Trại Cau về kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019 - 2020. Chuyên môn trường Mầm non Trại Cau tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm của các đồng chí giáo viên trong tháng theo kế hoạch.

Các đồng chí giáo viên được kiểm tra hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ (3 hoạt động) và được kiểm tra, nhận xét hồ sơ sổ sách

Có 4/19 đồng chí được kiểm tra hoạt đông sư phạm trong tháng

1. Nguyễn Thu Hồng - Lớp 3-4 tuổi C3: Đạt tốt

2. Vũ Thị Hồng - Lớp 3-4 tuổi C1: Đạt tốt

3. Trịnh Thị Giang - Lớp 4-5 tuổi B2: Đạt tốt

4. Thiệu Thị Minh Hoa - Lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng D2: Đạt tốt

Cô giáo và các cháu 3-4 tuổi C3 đang tham gia hoạt động chơi hoạt động các góc 

Trẻ lớp 3-4 tuổi C3 đang thực hiện hoạt động vệ sinh rửa tay