Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

25/5/2020 - 31/5/2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

25/5/2020 - 31/5/2020

 

Thực hiện công văn số số 222/PGDĐT- CMTHCS ngày 27/5/2020 của Phòng GDĐT về Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020. Trường mầm non Trại Cau xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục Luật phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa và lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu thực hiện việc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định cấm hút thuốc, vai trò gương mẫu không hút thuốc.

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Yêu cầu

Cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giúp học sinh hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm phù hợp trong đơn vị trường học (theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật phòng, chống tác hại thuốc lá)

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo

Trường mầm non Trại Cau kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020 xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn:

- Nhà trường thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh như: Nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các bài dự thi tìm hiểu, sân khấu hóa, tiểu phẩm…về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc.

- Nhà trường tiếp tục cung cấp, tài liệu, tờ rơi, biển báo cho 100% các lớp có nội dung cấm hút thuốc lá để tuyên truyền.

- Lồng ghép giáo dục nhận thức trong các hoạt động học, hoạt động chơi và hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thông qua hoạt động của Đoàn TNCS qua đó tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020.

3. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc tại đơn vị trường học:

- Chỉ đạo triển khai, nhân rộng mô hình không khói thuốc như “Công sở không khói thuốc”, “Nhà trường không khói thuốc”. Triển khai hiệu quả các quy định cấm hút thuốc lá tại trường học, trên các phương tiện truyền thông nhà trường và địa bàn dân cư.

- Nhà trường đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy nhà trường, đánh giá thi đua năm học. Biểu d­ương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc, phối hợp và xử lý vi phạm của cá nhân, tập thể trong đơn vị mình.

- Nhà trường thành lập, kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động, ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và khách đến công tác tại trường không hút thuốc lá trong trường học và ký cam kết thực hiện trường học không khói thuốc.

4. Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động, phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường:

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các đồng chí làm cán bộ Đoàn, Giáo viên chủ nhiệm…

5. Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng Kế hoạch, tổ chức nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá và phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy nhà trường, đánh giá thi đua năm học. Biểu d­ương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc, phối hợp và xử lý vi phạm của cá nhân, tập thể đơn vị mình.

Nhà trường nghiêm túc triển khai và thực hiện Kế hoạch, báo cáo định kỳ việc thực hiện năm học 2019 - 2020 về Phòng GDĐT trước ngày 05/6/2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020.