Thực hiện Quyết định số 1604/QĐ- SGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tháng 10 năm 2019. Căn cứ kế hoạch của phòng giáo dục đào tạo Đồng Hỷ năm học 2019- 2020. Trường Mầm non Trại Cau thực hiện công tác tự đánh giá trường Mầm non giai đoạn 2014 - 2019.

Thực hiện Quyết định số 1604/QĐ- SGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tháng 10 năm 2019. Căn cứ kế hoạch của phòng giáo dục đào tạo Đồng Hỷ năm học 2019- 2020. Trường Mầm non Trại Cau thực hiện công tác tự đánh giá trường Mầm non giai đoạn 2014 - 2019.

Ngày 10/10/2019 trường Mầm non Trại Cau đón đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra sơ bộ và ngày 18/10 năm 2019, trường Mầm non Trại Cau đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra chính thức.

Sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục tạo tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra kết luận: Trường mầm non Trại Cau đạt chất lượng kiểm định mức độ 2

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn làm việc: